.
گزیده هایی از مثنوی (1)
چهارشنبه 11 فوریه 2004 - 22 بهمن 1382 امپریال کالج لندن
مقدمه
1 - حکایت ماجرای نحوی و کشتی بان
2 - قصه آنکس که در یاری بکوفت
3 - آمدن مهمان پیش یوسف (ع) و ...
دفتر اول

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (2)
چهارشنبه 25 فوریه 2004 - 6 اسفند 1382 امپریال کالج لندن
1 - کبودی زدن قزوینی بر شانه گاه
2 - قصه مری کردن رومیان و چینیان
دفتر اول

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (3)
چهارشنبه 10 مارچ 2004 - 30 اسفند 1382 امپریال کالج لندن
1 - فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع
دفتر دوم

دانلود کنید

 

 گزیده هایی از مثنوی (4): نفحات الهی
چهارشنبه 31 مارچ 2004 - نوروز (10 فروردین) 1383 امپریال کالج لندن
مقدمه: غزلی از حافظ
1 - در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات
2 - قصه سوال کردن عایشه از مصطفی (ص)
تفسیر بیت حکیم
3 - در معنی این حدیث که اغتنموا بردد الربیع الی آخره
دفتر اول 1976 تا 2082 (با تلخیص)
همنوازی (دشتی) امیرین

 

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (5)
12 می 2004 - 23 اردیبهشت 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (1)
دفتر اول 2255 تا 2353 (با تلخیص)

دانلود کنید

 

 

گزیده هایی از مثنوی (6)
19 می 2004 - 30 اردیبهشت 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (2)
دفتر اول 2354 تا 2443 (با تلخیص)

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (7)
26 می 2004 - 6 خرداد 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (3)
دفتر اول 2444 تا 2714 (با تلخیص)

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (8)
2 جون 2004 - 13 خرداد 1383  دانشگاه سوآس لندن
(غزلی ازشمس: شکل دگر خندیدن)
خلیفه و اعرابی (4)
دفتر اول 2715 تا 2770 (با تلخیص)

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (9)
9 جون 2004 - 20 خرداد 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (5)
(غزلی ازشمس: ای عاشقان)
دفتر اول 2771 تا 2916 (با تلخیص)

دانلود کنید

 

گزیده هایی از مثنوی (10)
چهارشنبه 13 اکتبر 2004 - 22 مهر 1383 دانشگاه سوآس لندن
گرگ و شیر و روباه (1)
دفتر اول 3020 تا 3054

دانلود کنید

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ آبان۱۳۸۷ساعت 2:8  توسط عاشق  |